Handelsbetingelser erhverv

Her kan du læse om vores handelsbetingelser for erhverv. Du kan også downloade handelsbetingelserne her. Pdf, 154 kB.

1. Definitioner

1.1. Medmindre andet fremgår af teksten eller af omstændighederne i øvrigt, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i disse Salgs- og leveringsbetingelser:

"KVM-Genvex" betyder KVM-Genvex A/S, CVR-nr. 21387649.

"Køber" betyder det selskab eller den virksomhed, som har afgivet en ordre til KVM-Genvex.

"Produkt" betyder et eller flere produkter eller serviceydelser fra KVM-Genvex.

"Salgs- og leveringsbetingelser" betyder disse salgs- og leveringsbetingelser inklusiv (eventuelle) bilag.


2. Gyldighed

2.1. Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle afgivne tilbud, ordrebekræftelser, salg og levering af Produkter fra KVM-Genvex, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.2. Købers almindelige indkøbsbetingelser eller andre standardvilkår finder ikke anvendelse på Købers indkøb af Produkter fra KVM-Genvex, uanset om Køber har henvist til sine almindelige indkøbsbetingelser eller andre standardvilkår i Købers ordre eller andet sted.

2.3. KVM-Genvex forbeholder sig retten til at ændre Salgs- og leveringsbetingelser. De til enhver tid gældende Salgs- og leveringsbetingelser kan findes på KVM-Genvex hjemmeside.


3. Tilbud, ordre og accept

3.1. Alle tilbud fra KVM-Genvex, herunder tilbud på KVM-Genvex hjemmeside (www.genvex.dk), udgør alene en opfordring til Køber om at fremsætte et tilbud ved afgivelse af en ordre til KVM-Genvex.

3.2. Alene skriftlige ordrer fra Køber modtages, og den afgivne ordre er bindende for Køber i 8 dage.

3.3. Der er indgået en bindende aftale, når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra KVM-Genvex.

3.4. Hvis KVM-Genvex afgiver et tilbud, der ikke indeholder acceptfrist, bortfalder tilbuddet, hvis det ikke er accepteret af Køber senest 8 dage fra tilbuddets dato.

3.5. Afviger en ordrebekræftelse fra KVM-Genvex fra Købers ordre, og vil Køber ikke acceptere afvigelsen, skal Køber inden 8 dage fra ordrebekræftelsens dato give KVM-Genvex skriftlig meddelelse herom. I modsat fald er ordrebekræftelsen gældende.

3.6. Ændringer eller tillæg til den oprindelige ordre er kun bindende for KVM-Genvex, hvis der foreligger en skriftlig bekræftelse herpå til Køber fra KVM-Genvex.


4. Produktinformation

4.1. Oplysninger om produktinformation, herunder priser, tegninger, specifikationer og lignende, samt andre detaljer i kataloger, reklamer, salgsfremmende materiale eller andre steder, herunder KVM-Genvex hjemmeside, er ikke juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende.

4.2. KVM-Genvex forbeholder sig ejendomsretten over alle tegninger og tekniske specifikationer, som stilles til rådighed for Køber, og disse må således kun anvendes til brug for drift og vedligeholdelse af Produkter leveret af KVM-Genvex. Materialet må ikke kopieres, gengives, videregives eller på anden måde overgives til uvedkommende tredjepart. Materialet skal tilbageleveres til KVM-Genvex efter samarbejdets ophør.


5. Priser og betalingsbetingelser

5.1. Priser i tilbud, ordrebekræftelser og andre referencer er i danske kroner eksklusive moms mv.

5.2. KVM-Genvex forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at ændre priser i eventuelle prislister, brochurer, hjemmesider osv.

5.3. KVM-Genvex forbeholder sig retten til at foretage prisændringer indtil leveringstidspunktet som følge af dokumenteret ændringer i valutakurser, told, skatter, gebyrer, afgifter mv. samt prisændringer hos underleverandører til KVM-Genvex.

5.4. Betaling opkræves ved faktura, og betaling skal ske inden for den på fakturaen fastsatte betalingsfrist.

5.5. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, skal Køber betale renter af det forfaldne beløb med 2,5 % pr. påbegyndt måned. Desuden er KVM-Genvex berettiget til at opkræve rykkergebyr på 200 kr. pr. rykker og et kompensationsbeløb efter rentelovens bestemmelser.

5.6. Ved betaling efter forfaldstidspunktet forbeholder KVM-Genvex sig retten til at gøre fremtidige leverancer til Køber betinget af kontant betaling eller forudbetaling.

5.7. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav overfor KVM-Genvex og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5.8. Fragt og ekspeditionsgebyr udgør altid minimum kr. 150,00 uanset fakturaværdi.


6. Ejendomsforbehold

6.1. KVM-Genvex forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af renter og eventuelle omkostninger er betalt. Køber er uberettiget til at foretage dispositioner, som forringer KVM-Genvex' ejendomsforbehold.

7. Leveringsbetingelser

7.1. Levering sker ab fabrik (Sverigesvej 6, 6100 Haderslev), Incoterms 2010.

7.2. Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller indenfor en fastsat periode. Der tages forbehold for ændring af leveringstidspunktet, hvis samtlige oplysninger eller informationer fra Køber, der er nødvendige for ordrens udførelse, ikke inden rimelig tid inden leveringstidspunktet er kommet til KVM-Genvex' kundskab.

7.3. Hvis KVM-Genvex har påtaget sig at sørge for forsendelse efter Købers specifikke anmodning, overgår risikoen for Produktet også i dette tilfælde til Køber som ved salg ab fabrik. Skader opstået på Produktet under transport er KVM-Genvex uvedkommende.

7.4. Hvis KVM-Genvex på Købers vegne påtager sig at sørge for transport af Produktet efter Købers udtrykkelige bestilling og anvisning, garanterer KVM-Genvex på ingen måde, at dette sker på den for Køber billigste måde.

7.5. KVM-Genvex tegner kun forsikring, hvis dette udtrykkeligt er aftalt med Køber. Som udgangspunkt tegnes kun en standardforsikring, medmindre andet fremgår af aftalen.


8. Forsinkelse

8.1. Hvis levering ikke sker til det aftalte leveringstidspunkt, kan Køber ved skriftlig meddelelse til KVM-Genvex kræve levering og fastsætte en rimelig frist hertil, som ikke kan være kortere end 6 uger. Leverer KVM-Genvex ikke inden for denne forlængede frist, og skyldes dette ikke forhold, som Køber bærer ansvaret for, kan Køber ved skriftlig meddelelse til KVM-Genvex annullere ordren for så vidt angår den del af den pågældende leverance, som er forsinket.

8.2. Er der aftalt på hinanden følgende leverancer, er Køber dog ikke berettiget til at ophæve efterfølgende leverancer, medmindre Køber kan dokumentere, at KVM-Genvex ikke er i stand til at levere de efterfølgende leverancer til aftalt tid.

8.3. KVM-Genvex er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab og følgevirkninger som følge af forsinket levering af Produkter fra KVM-Genvex, medmindre KVM-Genvex har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.


9. Fordringshavermora

9.1. Undlader Køber, efter leveringstiden er kommet, at afhente Produktet eller give instruks om forsendelse, er KVM-Genvex berettiget til at oplagre og forsikre Produktet for Købers regning.

9.2. Undlader Køber trods skriftlig opfordring hertil at afhente varen, er KVM-Genvex berettiget til at bortsælge Produktet bedst muligt for Købers regning. Dette gælder også dele, der er specialfremstillet efter Købers anvisning.

9.3. Påføres KVM-Genvex tab i forbindelse med Købers fordringshavermora, har KVM-Genvex krav på erstatning. 

10. Reklamation og undersøgelsespligt

10.1. Køber skal undersøge Produktet ved modtagelsen. Mangler, som opdages eller burde være opdaget i forbindelse med denne undersøgelse, eller som opdages senere, skal straks og senest 5 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret, meddeles skriftligt til KVM-Genvex.

10.2. Køber har 12 måneders reklamationsret fra leveringstidspunktet.

10.3. Inden servicetekniker fra KVM-Genvex tilkaldes, skal Køber selv kontrollere de fejlmuligheder, som Køber selv kan afhjælpe. Serviceafdelingen hos KVM-Genvex vil via telefonkonsultation være behjælpelig med rådgivning og vejledning.

10.4. Uberettigede servicebesøg sker for Købers regning. Uberettigede servicebesøg er f.eks. tilfældet, hvis serviceteknikeren fra KVM-Genvex ikke finder fejl, som omfattes af den i pkt. 11.1 fastsatte afhjælpningsret for KVM-Genvex.

10.5. Ved forgæves kørsel til aftalt servicebesøg, faktureres Køber de omkostninger KVM-Genvex måtte have i denne forbindelse.


11. Mangler

11.1. Afhjælpning af mangler ved Produktet, der skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, vil efter KVM-Genvex' valg ske enten ved udbedring af manglen eller omlevering, hvis Køber rettidigt og behørigt har reklameret i overensstemmelse med pkt.10.1 og 10.2. Køber kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende og er således ikke berettiget til at kræve erstatning eller godtgørelse for tab og omkostninger, som Køber måtte blive påført i forbindelse med KVM-Genvex' udbedring eller omlevering.

11.2. Mangler opstået på grund af forkert brug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig montering, tilslutning eller betjening, ulykke, lynnedslag, spændingsvariation, fejlbetjening, almindelige elektriske forstyrrelser eller reparation, der ikke er udført eller iværksat af KVM-Genvex, er ikke omfattet af mangelansvaret for KVM-Genvex.

11.3. Sker afhjælpning eller omlevering efter pkt. 11.1 ikke indenfor rimelig tid, er Køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt Salgs- og leveringsbetingelserne berettiget til at lade reparationen udføre af tredjemand for KVM-Genvex' regning, forudsat at dette sker på en fornuftig og rimelig måde, og efter at KVM-Genvex har accepteret og skriftlig godkendt dette. Ved en sådan reparation hos tredjemand er ansvaret for KVM-Genvex begrænset til de direkte omkostninger forbundet med reparationen af Produktet, og ansvaret for KVM-Genvex for reparationen hos tredjemand kan aldrig overstige købesummen for Produktet.

11.4. Ombytning eller reparation af Produkter giver Køber en fornyet 12 måneders reklamationsret. Herefter er ombytningen eller reparationen omfattet af de almindelige forældelsesregler.


12. Produktansvar

12.1. For skader på personer og ting som følge af en defekt ved de af KVM-Genvex leverede Produkter (produktansvar) er KVM-Genvex alene ansvarlig i det omfang, ansvaret følger af ufravigelige lovregler. KVM-Genvex hæfter ikke for skade på Købers ting eller andre ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader).

12.2. Køber skal friholde KVM-Genvex for ethvert erstatningskrav vedrørende produktansvar fremsat af tredjemand mod KVM-Genvex, i det omfang KVM-Genvex, i henhold til disse Salgs- og leveringsbetingelser, ikke er ansvarlig over for Køber.

12.3. KVM-Genvex er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab og følgevirkninger i anledning af, at KVM-Genvex har leveret et defekt Produkt til Køber, medmindre Køber kan dokumentere, at KVM-Genvex har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.


13. Force majeure

13.1. KVM-Genvex er ansvarsfri for manglende opfyldelse af ordren, der skyldes force majeure, så som f.eks. naturkatastrofer, krig og mobilisering, oprør, uroligheder, strejker, lockout, anden arbejdsstandsning, indgreb fra offentlig myndighed/regering, pandemi, import- eller eksportrestriktioner, ildsvåde, beskadigelse af KVM-Genvex' produktionsapparat, manglende eller mangelfuld leverancer fra underleverandør mv. eller nogen anden årsag, som ligger uden for KVM-Genvex' kontrol.

13.2. Hvis mangelfri eller rettidig levering er forhindret midlertidigt på grund af en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, suspenderes leveringstiden med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring. Manglende eller forsinkede leverancer af materialer fra underleverandører betragtes som force majeure, der suspenderer den af KVM-Genvex oplyste leveringstid. Hvis hindringen medfører, at en leverance ikke kan finde sted eller kun under uforholdsmæssigt store omkostninger kan afhjælpes, forbeholder KVM-Genvex sig ret til at annullere den pågældende ordre


14. Returnering af Produkter

14.1. Returnering af Produkter fra KVM-Genvex kan kun ske efter forudgående skriftlig accept fra KVM-Genvex og i ubrudt og ubeskadiget emballage.

14.2. Køber betaler omkostninger ved returnering.

14.3. De returnerede Produkter krediteres til den fakturerede pris, fratrukket 20 %.

14.4. Returretten efter pkt. 14.1. gælder i 3 måneder fra leveringstidspunktet.


15. Garanti

15.1. KVM-Genvex yder 2 års garanti på alle produkter fra dokumenteret leveringsdato. Materiale-, fabrikations- samt konstruktionsfejl er dækket af garantien. Det påhviler den enkelte Køber at efterspænde små utætheder ved forskruninger, som er opstået som følge af transportrystelser.

15.2. Bestemmelser jf. 15.1, gælder kun, hvis følgende er opfyldt:

Installatøren har kontaktet KVM-Genvex inden reparation eller udskiftning er påbegyndt, og der er indgået skriftlig aftale om reparationens omfang.

Installatøren har oplyst fabrikationsnummer ved henvendelse til KVM-Genvex.

Installatøren sender kopi af faktura for køb eller installation samt de defekte produktdele til KVM-Genvex senest 10 dage efter udskiftning/reparation.

15.3. Garantien dækker ikke:

Almindelig service- og vedligeholdelsesarbejder.

Erstatning eller omkostninger for andre ting end de ovennævnte eller for personskade, forårsaget af eventuelle defekter ved Produktet.

Udskiftning af almindelige sliddele, som følge af naturligt slid.

Hvis Produktet har været tilsluttet en anden temperatur, spænding eller tryk end det, der er anført på typeskiltet.

Hvis skaden skyldes frost-, lyn- eller tørkogningsskader eller ødelæggelse som følge af kalk eller overtryk.

Hvis der har været foretaget reparation eller andre indgreb i Produktet ud over alm. forskriftsmæssig tilslutning, og reparationen er årsagen til skaden.

Tilkalkning af fjernvarmeveksler og højeffektbeholder, da kalk ofte skyldes forkert indstilling eller brug af Produktet.

Skader forårsaget af sivende vand og skjulte vandinstallationer.

Skader forårsaget under transport. Disse skal anmeldes til transportfirmaet.

Forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, helligdage eller uden for normal arbejdstid.

Skader på grund af manglende vedligeholdelse eller eftersyn af Produktet.

Hvis Produktet er placeret, så det ikke umiddelbart kan serviceres. Er Produktet placeret svært tilgængeligt, frasiger KVM-Genvex sig enhver 

forpligtelse i forhold til ekstra udgifter, dette kan forårsage.

Hvis Produktet ikke er installeret efter gældende forskrifter, jf. monterings- og brugsanvisning til det pågældende Produkt.

15.4. De til enhver tid gældende garantibestemmelser kan læses på KVM-Genvex hjemmeside


16. Delvis ugyldighed

16.1. Hvis en eller flere af bestemmelserne i Salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller ikke kan gennemføres, skal gyldigheden, lovligheden samt gennemførelsen af de øvrige bestemmelser ikke påvirkes eller forringes deraf.

17. Overdragelse af rettigheder og pligter

17.1. KVM-Genvex er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i forhold til opfyldelse af en ordre til tredjemand uden Købers accept.

18. Lovvalg og værneting

18.1. Enhver tvist mellem KVM-Genvex og Køber, som måtte opstå i forbindelse med disse Salgs- og leveringsbetingelser, herunder tvister vedrørende en aftales eksistens eller gyldighed eller forståelsen af disse Salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler og de Forenede Nationers konvention om aftaler om international køb (CISG).

18.2. Enhver tvist, som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, som reguleret ved disse almindelige Salgs- og leveringsbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.