Byggeloven, BR18 og standarder for ventilation

I Danmark er langt det meste byggeri styret af Byggeloven og det gældende Bygningsreglement (BR18 i 2021). Hvis man skal sige det sådan lidt firkantet, så er Byggeloven de overordnede retningslinjer for byggeri, mens det gældende bygningsreglement udspecificerer, hvordan det så skal udføres i praksis.

Selv om bygningsreglementet faktisk er en bekendtgørelse, er det stadig ulovligt at overtræde specifikationerne, og enhver byggetilladelse vil - medmindre man har fået dispensation – blive behandlet efter disse retningslinjer. Det gør sig naturligvis også gældende for ventilation. Under hvert bygningsreglement finder man desuden en række standarder, som er generelt accepterede normer for ventilationssystemer i praksis.

Hvilke krav indeholder BR18 for ventilation?

BR18, eller Bygningsreglementet fra 2018, er det gældende reglement. Det specificerer byggelovens krav til opførelse, renovering og indretning af bygninger i forhold til bl.a. brandsikkerhed, indeklima og energiforbrug.

Træmodel af bygning ovenpå tegning

BR18 er delt ind i forskellige paragraffer, som vedrører vigtige elementer af ventilationsområdet samt forskellige boligtyper, hvor ventilationsanlæg typisk installeres. Du kan se dem herunder:

 • § 420: Ventilation
 • § 421 – 429: Generelt for ventilationssystemer
 • § 430 – 442: Energikrav til ventilationssystemer
 • § 443 – 446: Ventilation i beboelsesbygninger
 • § 447: Ventilation af daginstitutioner og undervisningsrum
 • § 448 – 449: Ventilation af andre bygninger og rum
 • § 450: Kontrol
 • § 451 – 452: Drift og vedligehold

For at der ikke skal opstå misforståelser på baggrund af individuelle vurderinger og skøn, er der naturligvis også her blevet indført konkrete standarder, som gør det endnu mere håndgribeligt for bygherrer, entreprenører og håndværkere at installere ventilationsanlæg på en måde, så beboere af boligerne kan føle sig sikre og trygge i deres eget hjem.

De fire standarder for ventilation i BR18

Herunder kan du se de fire vigtigste standarder for ventilationsområdet, der indgår i BR18, og som hver især ligger forskellige steder under de ovennævnte paragraffer:

 • DS (Dansk Standard) 428: Brandsikring af ventilationsanlæg
 • DS 447: Ventilation i bygninger
 • DS 452: Termisk isolering af tekniske installationer
 • DS/EN 13141-7 og EN308 test af ventilationsanlæg

DS 428: Brandsikring af ventilationsanlæg

Denne standards vigtigste formål er at forhindre, at røg og brand opstår og spreder sig gennem ventilationsanlæggets luftkanaler. Ild er afhængig af luft, og en uhensigtsmæssig fordeling af denne i tilfælde af brand vil få flammerne til at sprede sig hurtigere gennem en bolig, end de ellers ville, hvilket kan få fatale konsekvenser får boligens beboere. Dette er især et problem i lejlighedskomplekser og andre byggerier, hvor der er fælles luftindtag og -afkast.

Til visse ventilationsanlæg kan man – for at imødekomme DS 428 - anskaffe sig såkaldte røg og brandspjæld og brandautomatikker, som skal forhindre netop dette. Du kan læse om Genvex Brandautomatik her.

DS 447: Ventilation i bygninger

Formålet med DS 447 er, at ventilationsanlæg bliver installeret på en måde, så de kan vedligeholdes forsvarligt, dvs. så installatører mm. har ordentlig adgang til at servicere og regulere dem samt udskifte dele, som trænger til dette. Der er i denne standard også fokus på komfort og energieffektivitet, dvs. at anlæggene installeres på en måde, så de giver et behageligt indeklima og udnytter varmen i indeluften bedst muligt. Nogle af de mest effektive anlæg på markedet - som eksempelvis ECO 400 fra Genvex - kan genanvende helt op til 96 % af varmen i indeluften, når anlægget er installeret og indreguleret korrekt.

Læs mere om varmegenvinding i vores ventilationsanlæg her.

DS 452: Termisk isolering af tekniske installationer

Nutidens reglementer har meget fokus på minimering af varmetab og stiller derfor store krav til isolering af byggeri. Det gælder vægge, lofter og altså også kanaler og kanalsystemer, som netop DS 452 vedrører. Kanalerne fra ventilationsanlægget er typisk udsat for store udsving i temperaturer i den omkringliggende luft, og det er derfor vigtigt, at rørene er godt isolerede, så man kan bibeholde kontrollen over temperaturen på indblæsningsluften og samtidig undgå kondensering og unødvendigt varmespild til omgivelserne.

Ud over kanaler og rørsystemer vedrører DS 452 også ventiler, armaturer, installationsunits, anlæg, ventilatorer og tanke.

DS/EN 13141-7 og DS/EN 308 om bl.a. ventilationsanlæg

DS/EN 13141-7 og DS/EN 308 er danske og europæiske harmoniserede standarder, som blandt andet tager fat på ydeevneafprøvning af bestanddelene i et ventilationsanlæg. DS/EN 13141-7 og DS/EN 308 sætter rammebetingelser for, hvordan ventilationsanlæg testes, så produkter fra diverse producenter umiddelbart kan sammenlignes. DS/EN13141-7 og DS/EN 308 anvendes blandt andet som grundlag for de ydelsesdata, der anvendes i for eksempel ECO-labeling af ventilationsanlæg til boliger.

Et reglement i konstant udvikling

Bygningsloven og Bygningsreglementet bliver løbende fornyet, og det er derfor vigtigt hele tiden at holde sig opdateret, hvis man vil sikre, at man holder sig på lovens side. Det gældende reglement (BR18) blev indført 1. januar 2018, det vil sige cirka tre år efter BR15, så man kan med rimelighed antage, at der ikke vil gå alt for lang tid, før vi ser et nyt.

Vil du holde dig opdateret og måske også se en oversigt over samtlige Bygningsreglementer fra 1961 og frem, kan du besøge Bygningsreglementets hjemmeside.